Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

HRT

Datum:

04/01/2005

HR 1 02.01.2005., 19:00
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:9:30 min


Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Naši novinari pratili su glasovanje na njihovim izbornim mjestima. Neki od njih bili su dosta konkretni u predvi?anju rezultata. U središtu Zagreba u prvoj izbornoj jedinici glasovao je Stjepan Mesi?, a nakon njega ?uti ?e te i ostale kandidate osim njih ?etvero ?ije izjave nismo dobili.

Stjepan Mesi? (predsjedni?ki kandidat): Pa ja mislim ako smo sasvim racionalni to bi onda mogli pro?i u prvom krugu, jer odnos snaga ?e ostati opet isti i ako se ide u drugi krug. Samo onda još imamo malo više posla i više košta. Pa mislim da ?e gospo?a Kosor imati daleko više od Mikši?a, jer ja ne bi htio griješiti dušu ali mislim da on nema neke ozbiljne šanse.

Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Evo što je izjavila predsjedni?ka kandidatkinja HDZ Jadranka Kosor na izbornom mjestu na zagreba?kim Ravnicama.

Jadranka Kosor (predsjedni?ki kandidat): Evo glasovala sam za Hrvatsku u 21. stolje?u i za predsjednicu koja ?e ?vrsto štititi hrvatske nacionalne interese biti uvijek na strani onih koji su obespravljeni i pogotovo na strani nezaposlenih, umirovljenika, pogotovo na strani žena. Ja sam ?vrsto uvijek promicatelj nacionalnih hrvatskih interesa pogotovo sada na putu u EU. S puno optimizma došla sam na bira?ko mjesto o?ekujem drugi izborni krug 16. sje?enja i tada o?ekujem pobjedu.

Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Na istom bira?kom mjestu gdje je glasovao Stjepan Mesi? u zagreba?koj Krajiškoj ulici svoju je gra?ansku dužnost obavio i predsjedni?ki kandidat Boris Mikši?. Njegove su prognoze vrlo konkretne.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Mislim da su ovo jako važni izbori za ?itavu Hrvatsku, radi se o budu?nosti. Imam jako dobru vijest i sretan sam da mogu ovdje izjaviti da sam pobijedio u Australiji i Novom Zelandu, to je odli?na indikacija dobar znak, jer tradicionalno u Australiji i Novom Zelandu HDZ vrlo jak i tu sam hametice pobijedio njihovu kandidatkinju. Veselim se ovim izborima samo sam možda malo i zabrinut, jer sam na jednom intervjuu obe?ao da ?u si morati obrijati brkove, pa možda sutra ?e te vidjeti novo lice kao predsjednika Republike Hrvatske. O?ekujem preko 30%, u Australiji smo dobili 37% što je dobar znak.

Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Predsjedni?ki kandidat Hrvatskog bloka Ivi? Pasali? glasovao je na bira?kom mjestu u Novom Brijestu u Sesvetama i njegova su predvi?anja dosta jasna.

Ivi? Pašali? (predsjedni?ki kandidat): Ako su bira?i procijenili da Jadranka Kosor ne može pobijediti Stipu Mesi?a, tada vjerujem da su moje šanse realne da u?em u drugi krug. Vidjeti ?emo danas kada se biralište zatvore. Ovi izbori nažalost bili su ograni?ene slobode i ovo je još daleko od pravih poštenih slobodnih izbora. Zato što su standardi koji se u Hrvatskoj prije svega u hrvatskim medijima primjenjuju daleko ispod me?unarodnih standarda.

Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Neovisni predsjedni?ki kandidat Slaven Letica sa potporom Hrvatske stranke prava glasovao je na izbornom mjestu u Križani?evoj ulici dosta nezadovoljan samom izbornom kampanjom.

Slaven Letica (predsjedni?ki kandidat): Zadnji dio kampanje bio je medijski potpuno komercijaliziran tako da su velike prednosti imali kandidati koji su imali puno novaca. Zna?i ovako su uz normalnu komercijalizaciju privatnih i komercijalnih medija i Hrvatska televizija je prakti?ki za pitanje o gospodarskoj socijalnoj politici imala jedan minut. To je možda svjetski raritetet. Što se ti?e nekakvih o?ekivanja mislim da je rezultat moj objektivan negdje izme?u 6% i 8%.

Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Nezavisni predsjedni?ki kandidat general Ljubo ?esi? Rojs glasovao je jutros na bira?kom mjestu u OŠ "Matka Laginje" u Zagrebu.

Ljubo ?eši? Rojs (predsjedni?ki kandidat): U božjim rukama je sve prema tome ako pobjedi moj narod pobijediti ?u i ja. Ako moj narod poklekne to nije razlog da izgubim vjeru u svoj narod. Idemo dalje u nove pobjede.

Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): U svojoj prvoj izbornoj jedinici u zagreba?kom naselju Špansko glasovao je nezavisni kandidat Anto Kova?evi?.

Ante Kova?evi? (predsjedni?ki kandidat): O?ekujem dobar rezultat. Naravno da ?u poštovati volju bira?a i hrvatskog narod, po onoj "voks populi" glas naroda glas boga i mislim da Hrvatsku iz ovog gliba iz ove ilova?e mogu izvu?i samo ljudi koje misli hrvatski koji misle socijalno ljudi koji nisu krali svoj narod, dakle ljudi ?isti ruku koje nisu obmanjivali koji nisu krali, koji nisu plja?kali i evo sa vjerom u boga i Hrvatsku nadam se da ?e ovi izbori završiti dobro.

Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Kandidatkinja Doris Košta glasovala je na svom bira?kom mjestu u Osnovnoj školi "Na mejama" u Splitu. Rezultate ?e pri?ekati u svom izbornom stožeru u hotelu "President".

Doris Košta (predsjedni?ki kandidat): Nakon ove ne slu?ajno kratke kampanje, eto obavila sam i svoju dužnost glasovala sam za predsjednicu Republike Hrvatske. Mislim da mogu sa pravom kazati da je ovo danas za hrvatski narod sudnji dan. Da ?e hrvatski narod svojim glasovanjem pokazati da li se odlu?io za pravednu pravnu i socijalnu državu Hrvatsku, odnosno za svoje bolje sutra.

Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Taku ?uli smo sto su predvidjeli sami kandidati, a tko je bio najbliži istini ili barem prvim rezultatima ?uti ?emo od kolege Ivana Žaknica koji u ruci drži papir, a na njemu su rezultati Agencije Puls napravljenog za HRT. Ivane dakle tko je najbolje prognozirao.

Novinar (Ivan Žakni?): Dobra ve?er svim slušateljima, pa prema onim rezultatima koje imamo sada najbolje su prognozirali aktualni predsjednik Stjepan Mesi? i nezavisni kandidat Boris Mikši?. Dakle da najprije pojasnim rije? je o istraživanju koja je napravila agencija "Puls" za HRT-a, 17.000 ljudi je bilo anketiranih rije? je o "Exit pool"istraživanju. Dakle nakon izlaska iz birališta ljudi su anketirani. Dio prigovora ?ak ljudi se odnosio upu?enih DIP-u nije im bilo jasno zašto je sada pitaju tko je glasovao, no da ne duljim da pro?itam te rezultate. Prema tim rezultatima, a stru?njaci iz agencije "Puls" da ?e odstupanja biti-/+ u promilima dakle ne u postocima nego u promilima. Stjepan Mesi? dakle kandidat SDP, HNS;HSS, IDS,PGS, LS. Libre i SDA Hrvatske dobio je 51,84% glasova. To je za neke iznena?enje za neke ne, dakle bilo je pitanje da li ?e gospodin Mesi? pobijediti u prvom krugu ili ?e i?i u drugi krug. Ono što je svakako iznena?enje jeste drugo mjesto nezavisnog kandidata Borisa Mikši?a koji je prema rezultatima agencije "Puls" dobio 19,54% glasova, na tre?em mjestu prema ovim rezultatima kandidatkinja HDZ-a gospo?a Jadrsanka Kosor 17,06% glasova dakle ipak ?emo morati pri?ekati rezultate DIP-a presica je to?no u pono?. Da vidimo dali je ovo istraživanje pogodilo, ja ?u još iš?itati rezultate odnosno postotke koje su zabilježili drugi kandidati. Kandidatkinja HSLS ?ur?a Adleši? prema istraživanju "Pulsa" 3,03%, nezavisni kandidat sa potporom HSP Slaven Letica 2,41%, nezavisni kandidat Ljubo ?eši? 1,83%, kandidat HB Ivi? Pašali? 1,37% ostali kandidati dobili su ispod 1% glasova.

Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): A sada o podacima Državnog izbornog povjerenstva koji kaže da je do 16 sati na predsjedni?ke izbore izašlo oko 42% ili nešto više od 1,400 milijun bira?a što je dosta slab odaziv. Podatke o odazivu dostavilo je 86% bira?kih mjesta na kojima je upisano nešto više od 3,360 milijuna bira?a prve rezultate doznati ?emo tek u pono?.

Novinar (Krunoslav Vidi?): Na 6550 bira?kih mjesta u našoj zemlji, kaso i na bira?kim mjestima u inozemstvu ?etvrti predsjedni?ki izbori proti?u u mirnoj i tolerantnoj atmosferi bez ve?ih prigovora i incidenata izvijestio predsjednik DIP-av Ivica Crni?. Uspore?uju?i podatke sa izborima iz 2000 godine Crni? je rekao da je odaziv bira?a znatno slabiji.

Ivica Crni? (predsjednik DIP-a): Do 16 sati na predsjedni?kim izborima 2000 glasovalo je 55% bira?a sada je glasovalo nešto više od 41% bira?a što zna?i da je ukupno slabiji za oko 14% u odnosu na 2000 godinu.

Novinar (Krunoslav Vidi?): Po županijama najviše izašlo u Varaždinskoj županiji više od 53%, a najmanje u Šibenskoj kninskoj 31% bira?a. U gradu Zagreba predsjedni?kim se izborima odazvalo 45,222% glasa?a. Što se pak ti?e provo?enja izbora u inozemstvu izborno povjerenstvo do 16 sati primilo je podatke iz sedam zemalja sa 21 bira?kog mjesta Postoci izašlih bira?a su vrlo razli?iti, a kre?u se od 13 do 100%. Crni? je rekao da se najve?i broj prigovora odnosio na izlazne ankete koje provode agencije za istraživanje javnog mišljenja. Predsjednik DIP-a da se gra?ani pitaju zašto bi se dodatno trebali izjašnjavati za koga su glasali.

Ivica Crni? (predsjednik DIP-a): Mi smo rekli nitko ne mora to je pitanje dobrovoljnosti ho?e li netko sura?ivati sa tim agencijama. To je uobi?ajeni na?in ispitivanja javnog mišljenja i u drugim zemljama primjerice u Sloveniji na nedavnim izborima tih su anketari bili na samim bira?kim mjestima.

Novinar (Krunoslav Vidi?): Od predsjedni?kih kandidata jedini prigovor je došao iz izbornog stožera Borisa Mikši?a. Prigovorili DIP-u da njegov rad nadziru samo promatra?i iz stožera Stipe Mesi8?a i Jadranke Kosor. Crnic kaže da su prigovor odbili jer rad DIP-a mogu nadzirati politi?ke stranke i ne vladine udruge koje to rade i za neke od nezavisnih kandidata. Što se pak ti?e incidentima predsjednik DIP-a rekao da ih je MUP izvijestio kako je izme?u ostaloga operativno komunikacijski centar PU Zagreba?ke primio obavijest tome da su podmetnute bombe na nekoliko bira?kih mjesta u našoj zemlji utvr?eno je daje bila rije? o lažnoj dojavi upu?enoj iz telefonske govornice u Sesvetama.