Novosti

Naslov:

Hrvatska danas

Izvor:

HRT

Datum:

04/01/2005

HRT 1, 03.01.2005., 16:00
Emisija: Hrvatska danas
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:45 min

Novinar (Gordana ?o?i?): Predsjedni?ki kandidat Boris Mikši? ogor?en je rezultatima prvog kruga izbora. Njegov pravni zastupnik najavljuje da su radi zadovoljenja pravde spremni i?i do Ustavnog suda, te tvrdi kako se još ne može re?i tko ide u drugi izborni krug.

Novinar (Ružica Reni?): Izbori nisu završeni, ja ?u se boriti do zadnje kapi krvi, jer ovo je dobar primjer namještenih izbora i goleme nepravde koja se doga?a pred našim o?ima, isti?e Boris Mikši?. Štoviše, kaže kako se Ukrajina ponavlja u Hrvatskoj, no dodaje kako se ne?e predati, jer se želi odužiti hrvatskom narodu koji mu je dao tako veliko povjerenje.

Boris Mikši?, neovisni predsjedni?ki kandidat: Ovi izbori su namješteni, rezultati su dogovoreni izme?u predsjednika Mesi?a i premijera Sanadera. Jadranka Kosor je žrtveno Janje. Ja sam im poremetio ishod tih izbora i zato se slavilo u Mesi?evom stožeru kada se objavilo daje Jadranka Kosor pobijedila Borisa Mikši?a. Me?utim, još ?u im jedanput pomrsiti njihove planove.

Novinar (Ružica Reni?): Mikši? naglašava kako imaju pouzdane informacije da je došlo do namještanja rezultata, naro?ito u Mostaru, gdje su listi?i kasnili dva sata. Uputili su i prigovor Državnom izbornom povjerenstvu, koje im, kako tvrde, nije dozvolilo da i oni imaju predstavnike koji ?e pratiti prebrojavanje glasova. Ako se njihov prigovor odbaci kao neosnovan, i?i ?e, kažu, do Ustavnog suda.

Mi?o Ljubenko, pravni zastupnik Borisa Mikši?a: Ustavni sud tada ima rok od 48 sati da kaže svoju kona?nu odluku. Tek nakon odluke Ustavnog suda znat ?e se tko je prošao u drug izborni krug i dali ?e se neke izborne radnje ponavljati.

Novinar (Ružica Reni?): Boris Mikši? pozvao je tako?er sve gra?ane da potpišu njihovu peticiju, kojom se traži nepristrano, ponovno prebrojavanje glasova. Tako?er ih je pozvao na mirno okupljanje na glavnim trgovima ve?eras u dvadeset sati.

Novinar (Gordana ?o?i?): Predsjednik izbornog povjerenstva, Ivica Crni?, osudio je Medije i GONG zbog kršenja izborne šutnje. Ako su prije pono?i davali kakve procjene, rekao je Crni?, izbornu su šutnju kršili i predsjedni?ki kandidati. Odbacio je prigovor Borisa Mikši?a.

Ivica Crni?, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva: Nezavisni predsjedni?ki kandidati, drugi, koji su to htjeli, koristili su mogu?nost promatranja izbornih tijela, pa i Državnog izbornog povjerenstva, kroz nevladine udruge. Na postojanje takve mogu?nosti upozoren je i stožer, ili upu?en je i stožer gospodina Borisa Mikši?a. Unato? ?injenici da je izborni stožer njegov, upravo od strane Državnog izbornog povjerenstva bio upu?en na mogu?nost da na taj na?in omogu?i promatranje izbora i rada Državnog izbornog povjerenstva, on to nije u?inio