Novosti

Naslov:

Vijesti

Izvor:

RTL

Datum:

04/01/2005

RTL, 03.01.2005., 18:45
Emisija: Vijesti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 11:42 min

Novinar (Tomislav Jelin?i?): Šesnaestog sije?nja ponovno ?emo na birališta. U prvom krugu naime nismo dobili novog predsjednika. U drugi ulaze Stipe Mesi? i Jadranka Kosor. Prema privremenim, neslužbenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva, nakon 99% prebrojenih listi?a, Stipe Mesi? osvojio je 48.92%, a Jadranka Kosor 20.3%. Boris Mikši? ostao je tre?i sa 17.79%. Kandidati od ?etvrtog do osmog mjesta, ve? su javnosti poznati sa politi?ke scene, no to im nije pomoglo za osvajanje ve?eg broja glasova. Dobili su manje od 3%. Šestero je kandidata osvojilo manje od 1%. Me?u njima, Doris Košta, Tomislav Petrak i Damir Kešer, pak, niti 10 000 glasova, koliko je bilo potrebno da bi ušli u utrku za predsjednika. Pobjednici prvog kruga danas se nisu oglašavali, no sino? su nakon objave podataka Državnog izbornog povjerenstva razmijenili oštre izjave, što daje naznake da bi takav mogao biti nastavak kampanje. Izvještaj Željke ?i?ak i Igora Bobi?a.

Novinar (Igor Bobi?): U stožeru Stipe Mesi?a sino? se slavilo. Iako pobjeda nije izborena u prvom krugu, ovdje su bili zadovoljni najve?im brojem osvojenih glasova. Ali slavilo se i u stožeru glavne Mesi?eve protukandidatkinje, Jadranke Kosor. HDZ-ovci su bili sretni što su se obistinile njihove prognoze o ulasku u drugi krug. Nekoliko sati poslije, odmah po objavi izbornih rezultata, iz stožera najave da se u drugom krugu dvoje natjecatelja ne?e štedjeti.

Stjepan Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Na sljede?em krugu odlu?ujemo kuda Hrvatska ide. Dali Hrvatska ide u 21. stolje?e ili se vra?a natrag. Ja nudim 21. stolje?e i nudim modernu, poštenu…

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a: Pozivam, naravno, sve one koji su prepoznali u mom programu, ali i u svemu što sam do sada radila, prepoznali osobu koja može uistinu biti na ?elu države za 21. stolje?e. Gospodin Mesi?, maloprije, naravno, pokušava svojom uobi?ajenom poznatom retorikom prestrašiti ljude…

Novinar (Igor Bobi?): Jadranka Kosor bila je zadovoljna jer je ostvarila dva cilja, ulazak u drugi krug, u kojem ?e po prvi put sudjelovati žena. Posebno je na potpori zahvalila predsjedniku HDZ-a, Ivi Sanaderu, a u nastavak kampanje, rekla je, ulazi mirno i samouvjereno.

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a: Zahvaljujem se svima koji su mi u prvom krugu dali povjerenje i puna vjere i puna samopouzdanja idem u drugi izborni krug. Hvala vam lijepa svima.

Novinar (Igor Bobi?): Stipe Mesi? svojim se pristašama obratio rije?ima "Mi smo pobjednici". Rekao je da ?e u drugom krugu pozvati na birališta i gra?ane koji su ostali kod ku?e, mile?i da su izbori riješeni.

Stjepan Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Ne smijemo dozvoliti da i u bilo kojoj varijanti do?e do nesporazuma izme?u onoga što želimo i onoga što nam žele podmetnuti.

Novinar (Igor Bobi?): Zvijezda ve?eri, Boris Mikši?, kako je vrijeme protjecalo, pretvarao se u gubitnika. Veselje zbog odli?nog rezultata, koje nije bio iznena?enje samo Mikši?u i njegovim pristašama, pretvorilo se u negodovanje, a zatim i u optužbe o neregularnosti izbora.

Novinar (Tomislav Jelin?i?): S nama je u studiju politolog s fakulteta Politi?kih znanosti, Goran ?uvar, s kojim ?emo još ukratko proanalizirati izborne rezultate. Jesu li oni ispunili o?ekivanja glavnih kandidata, vidimo, Jadranka Kosor nije tako lako ušla u drugi krug, za petama joj je bio Boris Mikši?, Stjepan Mesi?, eto, nije uspio izboriti pobjedu u prvom krugu.

Goran ?uvara, politi?ki analiti?ar: ?ini mi se da su ovi izborni rezultati odgovorili na o?ekivanja koji su bili prije izbora, dakle, kandidati glavnih politi?kih stranaka su ušli u drugi izborni krug, no dojam je moj da niti jedan od kandidata koji su ušli nisu zadovoljni takvim ishodom, kao što ste rekli, gospodin Mesi?, zato što nije ostvario pobjedu u prvom krugu, a gospo?a Kosor što nije uspjela mobilizirati sve HDZ-ove bira?e da joj daju podršku. Mi možemo naga?ati sada zbog ?ega je to slu?aj. Moje mišljenje da se radi o dva razloga, prvo je da veliki broj HDZ-ovih bira?a ne podržava aktualnu strana?ku politiku, a možemo naga?ati i o tome koliko je ?injenica da je gospo?a Kosor žena igralo ulogu.

Novinar (Tomislav Jelin?i?): Što možemo o?ekivati u sljede?a dva tjedna kampanje. Vidjeli smo, odmah nakon objavljivanja neslužbenih rezultata, po?elo je oštro, verbalno oštro izme?u dva kandidata koji su ušli u drugi krug.

Goran ?uvara, politi?ki analiti?ar: I jedan i drugi kandidat obe?avaju argumentiranu raspravu i su?eljavanje oko konkretnih programa, me?utim, moje je mišljenje da to ne možemo o?ekivati u drugom krugu, iz dva razloga. Prvo je ?injenica da kod predsjedni?kih izbora, ovog tipa u Hrvatskoj, predsjednici ne mogu se su?eljavati na konkretnih politi?kim programima, jer su svjesni toga da nemaju ustavne ingerencije za provo?enje tih programa. Druga je stvar što postoji jedan konsenzus politi?ke elite u Hrvatskoj na bitnim politi?kim pitanjima, ja ne vidim velike razlike izme?u Mesi?a i Kosor.

Novinar (Tomislav Jelin?i?): To pokazuju svi dosadašnji intervjui, gdje se u svim bitnim pitanjima zapravo, svi stavovi i odgovori isti.

Goran ?uvara, politi?ki analiti?ar: Tako je, tako je, vezano za Europsku Uniju, vezano za Hag, na?elno se oni slažu, a moraju se na ne?emu sukobit, zato ?e kampanja biti obilježena osobnom bitkom, prošloš?u i mogla bi na neki na?in zna?iti jedno završno raš?aravanje tog dugotrajnog procesa osipanja HDZ-ovog pokreta, jer sjetimo se, jedan i drugi kandidat imaju veze na razli?ite na?ine sa HDZ-om.

Novinar (Tomislav Jelin?i?): Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. A ogor?eni Boris Mikši? poru?uje da izbori nisu gotovi. Uputio je prigovor Državnom izbornom povjerenstvu, a svoje je pristaše pozvao na prosvjede na trgovima. Mikši?eve izjave razljutile su predsjednike Državnog izbornog povjerenstva, koji je sve njegove prigovore odbacio.

Novinar: Boris Mikši?, najve?e iznena?enje predsjedni?kih izbora, razo?aran je ne ulaskom u drugi krug. Rezultatima glasovanja koje je objavilo državno izborno povjerenstvo, Mikši? ne vjeruje.

Boris Mikši?, nezavisni predsjedni?ki kandidat: Ukrajina se ponavlja u Hrvatskoj. To je realnost. To je ovo što danas vidimo kao rezultate ovih izbora, ja se ne predajem, idem dalje, ja se ne predajem, idem dalje, borit ?u se, jer je to moj, jer sam dužan hrvatskom narodu, koji mi je dao tako veliko povjerenje., da se do?e do prave istine.

Novinar: Nezavisni kandidat kaže da ima pouzdane informacije o izbornoj prijevari.

Boris Mikši?, nezavisni predsjedni?ki kandidat: Ovi izbori su namješteni, rezultati su dogovoreni izme?u predsjednika Mesi?a i premijera Sanadera, Jadranka Kosor je Žrtveno janje, ja sam im poremetio ishod tih izbora i zato se slavilo u Mesi?evu stožeru kada se objavila informacija da je Jadranka Kosor pobijedila Borisa Mikši?a. Me?utim, još ?u im jedanput pomrsiti njihove planove.

Novinar: Uz najavu tužbe Ustavnom sudu, u Mikši?evu stožeru traže ponovno prebrojavanje glasova, ovaj put uz prisutnost Mikši?evih promatra?a, a ako se utvrde nepravilnosti i ponovno glasovanje. Za sve to traži i potporu svojih bira?a, koje je pozvao na miran prosvjed na glavnim gradskim trgovima ve?eras u dvadeset sati. Mikši?ev prigovor da njegovim promatra?ima nije omogu?eno promatranje prebrojavanje glasova u Državnom izbornom povjerenstvu shvatili su vrlo ozbiljno.

Ivica Crni?, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva: Na sjednici državnog izbornog povjerenstva, taj prigovor je odbijen kao neosnovan.

Novinar: No, Ivicu Crni?a osobito je razljutila Mikši?eva tvrdnja da mu je obe?an telefonski razgovor sa Državnim izbornim povjerenstvom.

Ivica Crni?, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva: Takvu manipulaciju medijima, od strane gospodina Mikši?a, gdje se moje ime spominje u potpuno neto?nom kontekstu, smatram ružnom objavom na moj ra?un, ali i na ra?un cijelog Državnog izbornog povjerenstva.

Novinar: Uz to, Crni? tvrdi da promatra?i koji su pratili rad Izbornog povjerenstva, nisu imali ni jedan prigovor, što, kako smatra, još jednom ukazuje da Mikši?eve tvrdnje nisu to?ne, ali o tome ?e se još o?itovati Ustavni sud.

Novinar (Tomislav Jelin?i?): Prema izlaznim anketama, prvi put korištenim u Hrvatskoj, u drugi krug trebao je oti?i upravo Boris Mikši?. Me?utim, iako na velikom uzorku, izlazne ankete se provode na malom broju bira?kih mjesta, nisu obvezne i uvijek uklju?uju mogu?nost statisti?ke pogreške. Šime Jurlina.

Novinar (Šime Jurlina): Vježbanje mlade hrvatske demokracije došlo je u fazu da se na izborima koriste istraživanja poput Exit-polsa ili anketa na izlazu sa birališta. Takav postupak istraživa?i nazivaju kontrolnim mehanizmom ispravnosti provo?enja izbora, a postoji dugi niz godina.

Igor Matutinovi?, direktor GFK: To se naro?ito sad vidjelo u Ukrajini, kada su sve istraživa?ke agencije, odnosno, gdje su rezultati istraživanja svih istraživa?kih agencija bili jednoglasni u tome da je pobijedio predsjedni?ki kandidat Juš?enko. Makar su se njihovi rezultati razlikovali u nekoliko postotnih poena jedni od drugih, oni su ipak u cijelosti bili konzistentni.

Novinar (Šime Jurlina): No, za razliku od Ukrajine, doma?e agencije ne osporavaju rezultate Izbornog povjerenstva. Agencija GFK je za RTL televiziju, sa razlikom manjom od 0.2% izra?unala postotak glasova koje je osvojio Stipe Mesi?. Za razliku od projekcija za kandidate Jadranku Kosor i Borisa Mikši?a, kažu da postoje opravdani razlozi. Jadranka Kosor osvojila je ve?inu glasova dijaspore, a u inozemstvu se izlazne ankete nisu provodile. Naime, bira?ka struktura njenih bira?a teži prema nižim kategorijama obrazovanja, za razliku od Mikši?a, koji je privukao educiranije bira?e.

Igor Matutinovi?, direktor GFK: Obzirom da je poznato u istraživanjima da ispitanici sa nižom obrazovnom strukturom više odbijaju sudjelovati u anketama. Time smo mi više, o?ito, razgovarali sa bira?ima više obrazovne strukture, koji sami po sebi više teže birati gospodina Mikši?a, nego gospodinu Kosor.

Novinar (Šime Jurlina): Mnogi analiti?ari korištenje izlaznih anketa ocijenili su dobrodošlim doprinosom razvoju demokracije.

Mladenka Šari?, Jutarnji list: Me?utim, i sino? se vidjelo nakon objavljivanja rezultata, bilo je nekoliko, dakle, tih izlaznih anketa i vidjelo se da ti rezultati mogu i zavest pojedine kandidate, pa je u nekim stožerima, primjerice kod Borisa Mikši?a, pa i kod aktualnog predsjednika Mesi?a, koji se bori za drugi predsjedni?ki mandat, bilo vidljivo i razo?aranje, zbog toga što su oni, prema prvim informacijama bili, dakle, Mesi?, gotovo sigurni pobjednik, Mikši? je bio drugi i ve? se vidio u drugom izbornom krugu, me?utim, za nekoliko sati to se istopilo.

Novinar (Šime Jurlina): Me?utim, ?ini se da nikakvo istraživanje ne?e pomo?i da se nakon loše vo?enih kampanja pove?a odaziv bira?a razo?aranih u postoje?e politi?ke elite.