Novosti

Naslov:

Ne odri?em se Gotovine, Dinama i grada Zagreba

Izvor:

T-portal

Datum:

24/03/2005

Ne odri?em se Gotovine, Dinama i grada Zagreba

Kriza Dinama, ali i skorašnji lokalni izbori dvije su stavke koje se trenutno itekako isprepli?u na sportsko-politi?koj sceni Zagreba. Budimo realni, politika i sport, bar kad su u pitanju hrvatska metropola i NK Dinamo, bili su povezani u prošlosti, takvi su danas, a definitivno ?e biti isti i u budu?nosti

'De?ko s Trešnjevke' koji je dobrano uzdrmao hrvatsku politi?ku scenu na proteklim predsjedni?kim izborima - Boris Mikši? - ponovno je na naslovnicama hrvatskih medija. Prvo se 'dogodila' izjava o želji da u?e u Dinamo i izvu?e ga iz krize, a potom su tu i lokalni izbori u Zagrebu za koje je Mikši? nedvojbeno kazao da su mu zanimljivi i da želi postati zagreba?kim gradona?elnikom. Teme su to koje bi trebale biti zanimljive gra?anima hrvatskog glavnog grada, ali i politi?kim oponentima, kojih je, o?ito, velik broj.

Stoga smo s Borisom Mikši?em, nedvojbeno uspješnim poslovnim ?ovjekom, ali još uvijek nedokazanim politi?kim radnikom, porazgovarali o spomenutim temama u njegovom izbornom stožeru smještenom nadomak ekskluzivnog hotela Sheraton...

Pratite li krizu Dinama i sve doga?aje oko Mami?evog napuštanja kluba? Ve? ste imali verbalni sukob s doju?erašnjim Dinamovim izvršnim dopredsjednikom.

Iz Dinama je otišao gospodin Mami? koji je rekao dosta ružnih rije?i o meni, usprkos tomu što se ne poznajemo, a da budem iskren, niti ga ne želim upoznati. No njegov odlazak iz kluba nije dovoljan. Oti?i moraju svi koji su odgovorni za krizu, po?evši od kompletnog Izvršnog odbora. Dinamo je u velikoj krizi, ponajve?oj u njegovoj povijesti, i mi se svi moramo potruditi da ga vratimo na stazu nekadašnje slave, a ona nije isklju?ivo vezana uz hrvatski nogomet.

Inicijativa za vašim ulaskom u Dinamo postoji, no koja bi vas funkcija u klubu zadovoljila?

Ne bih želio da se moja želja da pomognem klubu shvati kao guranje na visoke pozicije u Dinamu. Zaista to ne želim. Ja nisam sportski djelatnik i tako dobar poznavatelj nogometa kao neki, no znam ponešto o menadžerstvu i kako privu?i i sakupiti kapital, te znam da bih u toj domeni mogao pomo?i klubu. Na klubu i njegovoj budu?oj upravi je da procijeni ima li za mene mjesta u Dinamu i na kojem konkretnom mjestu.

Što to konkretno zna?i? Odakle bi stigao taj kapital? Pitanje ulaganja najve?i je problem hrvatskog sporta.

Jam?im da bih pronašao investitore i siguran sam da bi to bilo lako jer ima puno Hrvata i u domovini i u svijetu koji bi željeli uložiti u klub, no ne da 'peru novac', nego da zaista ulažu svoja sredstva jer to žele i u tome vide interes. Uz to, dozvolite da kažem da pritom nije rije? o puno malih investitora, nego tek o nekolicini ljudi koji bi uložili znatna sredstva. Ja te ljude osobno poznajem.

KAO GRADONA?ELNIK POMAGAO BIH DINAMU

Tu je i pitanje o kompatibilnosti funkcije gradona?elnika i rada u najve?em zagreba?kom nogometnom klubu. Kako biste riješili taj problem?

Gradona?elni?ka uloga i rad u Dinamu definitivno bi bio sukob interesa i stoga bih pronašao ljude koji bi me zamijenili u klubu, a budite sigurni da bi to bili izvrsni i pošteni menadžeri. No i kao gradona?elnik bih imao itekakve obveze prema Dinamu jer je Dinamo zagreba?ki klub i dao bih sve od sebe da mogu pomo?i. Ta pomo? bila bi moja obveza. Trenutno stanje odnosa grada i kluba ?ini mi se kao namjerno izazivanje krize kako bi Dinamo pao na što niže grane, a onda se privatizirao za mali novac. Zaista mi se ?ini da klub netko želi uništiti, a onda ga jeftino kupiti.

Znate li što navija?i misle o vašem ulasku u Dinamo, pogotovo oni najžeš?i koji su okupljeni oko Udruge navija?a Dinama?

Kroz tisak pratim što se doga?a s Dinamovim navija?ima i stekao sam dojam da su Bad Blue Boysi inicirali i odlazak Zdravka Mami?a i sve promjene koje se naziru. Mislim da navija?i imaju pravo ne samo na svoje mišljenje o tome kako se vodi klub koji vole, nego i javno izraziti svoje nezadovoljstvo djelima dosadašnjih Dinamovih ?elnika.

Budimo iskreni, pokušavate li preko Dinama dobiti tzv. jeftine politi?ke bodove? Naime, name?e se teza da biste uklju?ivanjem u rješavanje problema u Dinamu mogli zadobiti simpatije velikog broja Zagrep?ana, a time i veliku potporu na lokalnim izborima.

U pri?u oko Dinama nisam se uklju?io zbog dobivanja glasova Zagrep?ana, nego je sve poteklo nakon razgovora s novinarom Sportskih novosti koji me pitao za mišljenje o radu kluba, a ponukan svima nam dobro poznatim doga?ajima oko krize. Uostalom, ja sam u Zagrebu na predsjedni?kim izborima dobio 25 posto svih glasova i pobijedio puno velikih stranaka, poput HDZ-a, a svi znamo s kolikim postotkom glasova je Milan Bandi? postao gradona?elnikom. Zato mi, vjerujte, nije interes dobivati te jeftine politi?ke bodove na Dinamu. Ja imam volju pomo?i, a klub ?e odlu?iti treba li me ili ne. Uostalom, ja sam navija? Dinama oduvijek.

BANDI? ULAŽE U BIRTIJE, JA BIH U KULTURU

Kao pretendent na mjesto gradona?elnika hrvatske metropole, možete li nam re?i na ?emu se temelji vaš program?

Želim da Zagreb ima gradona?elnika Zagrep?anina, da u bliskoj budu?nosti postane europsko središte na razini Frankfurta i Milana, da se istakne tradicija, kultura i tehnologija. Postoji velik broj mladih ljudi u Zagrebu koji svoje znanje i sposobnosti ne mogu dokazati ovdje, nego bježe u svijet. Jedan od važnijih projekata bio bi vra?anje sjaja danas oronuloj Zra?noj luci koja je nekad bila vrlo važna na prostorima jugoisto?ne Europe. Ako je tada bila profitabilna, zašto ne bi bila i danas.

Nadalje, kongresni centar koji predstavlja Zagreba?ki velesajam je potpuno izvan svih kriterija modernog svijeta, a svi znamo kako je danas važan i profitabilan kongresni turizam. To je stavka koju bi svakako trebalo dobro prou?iti i kona?no nešto konkretno i zapo?eti po tom pitanju.

Aktualizirao bih i pitanje luke na Savi. Zašto se ne bi uložila sredstva i izgradila luka s modernim terminalom za kontejnere. Tako nešto napravljeno je i u Singapuru i danas je ta luka najvažnija na podru?ju jugoisto?ne Azije. Za razliku od aktualne vlasti u Zagrebu, ne bih probijao tunel kroz Medvednicu, nego ulagao u spomenute primjere. Zagreb treba biti i kulturno i industrijsko središte, ali i ekološka oaza Europe.

Možemo li, s obzirom na sve što ste dosad rekli, zaklju?iti da ni dosadašnje donacije nisu bile politi?ki motivirane?

Dosad sam donirao odre?eni novac za razvoj znanosti i kulture i ne?u prestati s tim. Za razliku od Bandi?a koji kulturna društva izbacuje na cestu, a otvara birtije, ja bih što više ulagao u kulturu. Onako kako je zagreba?ka kultura tretirana u Zagrebu danas, to je zaista prava sramota.

Na kraju, veliku 'galamu' svojedobno je izazvala vaša izjava da u svakom pogledu podupirete (odbjeglog) generala Antu Gotovinu. Je li se vaš stav promijenio unazad nekoliko mjeseci?

Ne, ni u kojem slu?aju. Ja se ne odri?em generala Gotovine i nikada niti ne?u.