Novosti

Naslov:

Prihva?en prora?un Grada Zagreba za 2006.

Izvor:

T-portal

Datum:

21/12/2005

Prora?un Grada Zagreba za 2006. u iznosu od 6 milijardi i 375 milijuna kuna prihva?en je nakon cjelodnevne rasprave na Gradskoj skupštini ve?inom glasova zastupnika SDP-a, HSS-a i HSU-a i nezavisne liste Tatjane Holjevac
ZAGREB - Gradski prora?un za idu?u godinu bit ?e za nešto više od 400 milijuna kuna ve?i od ovogodišnjeg. U prora?un nije uvršten niti jedan od 30 predloženih amandmana oporbenih zastupnika.
U raspravi vije?nica Katarina Fu?ek iz HDZ-a istaknula je da je klju?ni problem u Zagrebu promet i da bi bilo bolje da se 200 milijuna kuna namijenjenih za subvencije ZET-u utroši za razvoj prometa, posebno gradske i prigradske željeznice.

Morana Palikovi? Gruden se u ime HNS-a zauzela za smanjenje gradskog prireza do 8 posto, jer smatra da je sadašnjih 18 posto prireza preveliko optere?enje za gra?ane. ‘Smanjenje prireza u Zagrebu je mogu?e, ali za to treba politi?ka volja onih kojima je povjerena izvršna vlast’, rekla je Palikovi? Gruden.

Miroslav Roži? iz HSP-a prora?un za 2006. nazvao je ‘intelektualnim’ jer su u gradskim uredima posebno veliki iznosi izdvojeni za intelektualne usluge - ukupno 90 milijuna kuna. Složio se da je prora?un od 6,3 milijarde kuna prevelik, i ocijenio da takav iznos ne prati kvalitetu života u Zagrebu.

Tako primjerice u Zagrebu ima osnovnih škola gdje u?enici imaju nastavu u ?etiri turnusa, a neka naselja imaju razinu komunalnih usluga s po?etka prošlog stolje?a. Uz to imamo provincijalnu zra?nu luku svakodnevni prometni kolaps u gradu, skijašku stazu za jednu utrku, kazao je Roži?.

Joško Mori? iz DC-a ocijenio je da je 22 milijuna kuna prevelik iznos za promidžbu grada Zagreba i kritizirao pove?anje iznosa od 40 posto za gradona?elnika i 20 posto za predsjednicu Gradske skupštine u sljede?oj godini.

Zagreba?ki gradona?elnik Milan Bandi? u završnoj je rije?i naglasio kako je gradski prora?un politi?ki dokument, ali da su u njemu gradski prioriteti utvr?eni uz pomo? sveu?ilišne zajednice.

Napomenuo je da je tre?ina prora?una, koja se po zakonu može utrošiti za kapitalne investicije, premali iznos za ambicije ovog Gradskog poglavarstva i da ?e stoga prihva?ati inicijative privatnog kapitala za koje ocijene da su od interesa za grad Zagreb.

Bandi? je u aktualnom satu napomenuo da je grad Zagreb besplatno ustupio infrastrukturu za ju?erašnji humanitarni koncert ‘A bebe?’ - za pozornicu, razglas i uslugu Gradske kavane Grad je izdvojio 250.000 kuna.

?uo se i prijedlog da se za izgradnju spalionice otpada zatraži mišljenje gra?ana Žitnjaka, a zastupnik Boris Mikši? predložio je da se zagreba?ka Zra?na luka nazove imenom dr. Franje Tu?mana.

U aktualnom satu Stipe Toj?i? iz HNS-a upitao je što ?e biti s približno devet tisu?a gradskih stanova? Bandi? mu je odgovorio da još uvijek nema to?nog popisa gradske imovine i da se ne zna s koliko stanova Grad uistinu raspolaže.

Dodao je kako ?e kada se izradi taj popis, novac od prodaje tih stanova biti namijenjen za zagreba?ki model stanogradnje.
U nastavku sjednice bit ?e rije?i o osnivanju gradskog holdinga i drugim važnim gradskim temama.