Novosti

Naslov:

OTS: DIP - LISTE KANDIDATA U SEDMOJ IZBORNOJ JEDINICI

Izvor:

HINA

Datum:

05/11/2003

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

Z A G R E B

Opati?ka 8

Klasa: 013-03/03-16/07

URBROJ: 599-03-24

Zagreb, 5. studenoga 2003.

Na temelju ?lanka 48. to?ka 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 69/03 - pro?iš?eni tekst) Državno izborno povjerenstvo sastavljeno od Ivice Crni?a kao predsjednika te Alemke Brklja?i?-Radan?evi?, Andrije Erakovi?a, Miljenke Pajali? i Mladena Turkalja kao ?lanova, prihvatilo je i objavljuje pravovaljanu listu za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

U VII. IZBORNOJ JEDINICI

NEOVISNA LISTA

Nositelj liste: BORIS MIKŠI?, ro?. 11.10.1948., ZAGREB, KRAJIŠKA 13

1. ZLATKO GRBA?I?, dr.med., ro?. 01.06.1946., DRAGANI?I, DRAGANI?I 30/1

2. JOSIP BOLJAR, ing., ro?. 23.11.1952., DUGA RESA, NASELJE BREZOVAC 31

3. ŽELJKO ILIJANI?, ing., ro?. 19.10.1973., KARLOVAC, PRIMORSKA 28

4. BOŽENA MUI?, ro?. 28.10.1946., KARLOVAC, DONJA ŠVAR?A 58

5. MATO BOLJAR, dr.med., ro?. 18.09.1946., DUGA RESA, LJUDEVITA GAJA 24

6. ANTE KOKI?, dipl.iur., ro?. 28.04.1953., OZALJ, KURILOVAC 10

7. TIHOMIR MAGLI?I?, ro?. 12.07.1958., ZVE?AJ, GORNJI ZVE?AJ 186

8. JURAJ KASUNI?, ro?. 30.10.1945., DUGA RESA, NASELJE CURAK 4

9. ANDREJA SU?EVI?, ing., ro?. 06.01.1979., KARLOVAC, S.SELJANA 35

10. IGOR BARKOVI?, ing., ro?. 18.05.1973., KARLOVAC, M.KRLEŽE 4 C

11. ŽELJKO ZORI?, ro?. 10.02.1956., KARLOVAC, K.BRANIMIRA 95

12. INOSLAV NIKŠI?, ro?. 17.10.1940., KARLOVAC, SENJSKA 66

13. IVANKA RADE, ro?. 22.10.1979., KARLOVAC, UDBINJA 36

14. TANJA BELANI?, ro?. 15.06.1979., KARLOVAC, KUPSKA 1

P r e d s j e d n i k

Ivica Crni?, dipl. iur.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

Z A G R E B

Opati?ka 8

Klasa: 013-03/03-16/07

URBROJ: 599-03-34

Zagreb, 5. studenoga 2003.

Na temelju ?lanka 22. stavak 2. i ?lanka 48. to?ka 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 69/03 - pro?iš?eni tekst) Državno izborno povjerenstvo sastavljeno od Ivice Crni?a kao predsjednika te Alemke Brklja?i?-Radan?evi?, Andrije Erakovi?a, Miljenke Pajali? i Mladena Turkalja kao ?lanova, objavljuje

ZBIRNU LISTU PRIHVA?ENIH IZBORNIH LISTA U VII. IZBORNOJ JEDINICI

1. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH

ZLATKO KLARI?, prof. - Nositelj liste

2. ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU - ALIJANSA

dr.sc. ZDRAVKO RADMAN - Nositelj liste

3. BEBI? VLADIMIR-TRE?I HRVATSKI BLOK - BV-TRE?I BLOK

VLADIMIR BEBI? - Nositelj liste

4. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA - DSU-SN

ZVONKO ZUBAK, dipl.ing. - Nositelj liste

5. DOMOVINSKA GRA?ANSKA STRANKA - DGS

DRAGO MINTAS - Nositelj liste

6. HRVATSKA ?ISTA STRANKA PRAVA - H?SP

HRVATSKA KRŠ?ANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU

dr.sc. ANTO KOVA?EVI? - Nositelj liste

7. HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJA?KA STRANKA - HDSS

HRVATSKI DEMOKRATSKI CENTAR - HDC

DEMOKRATSKA PRIGORSKO-ZAGREBA?KA STRANKA - DPS

ANTUN LASLO - Nositelj liste

8. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dr.sc. IVO SANADER - Nositelj liste

9. HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES

KRSTO JURAS - Nositelj liste

10. HRVATSKA GRA?ANSKO SELJA?KA STRANKA - HGSS

HRVATSKA KRŠ?ANSKA DEMOKRATSKA STRANKA - HKDS

STJEPAN VUJANI?-JAMNI?KI - Nositelj liste

11. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS

dr.sc. VESNA PUSI? - Nositelj liste

12. HRVATSKA PU?KA STRANKA - HPS

TOMISLAV MER?EP - Nositelj liste

13. HRVATSKA RADNI?KA STRANKA - HRS

MLADEN NOVOSEL - Nositelj liste

14. HRVATSKA SELJA?KA STRANKA - HSS

ZLATKO TOM?I? - Nositelj liste

15. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

DEMOKRATSKI CENTAR - DC

dr.sc. MATE GRANI? - Nositelj liste

16. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

ANTO ?API? - Nositelj liste

17. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861

DOBROSLAV PARAGA - Nositelj liste

18. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

VLADIMIR LOKMER - Nositelj liste

19. HRVATSKI DEMOKRŠ?ANI - DEMOKRŠ?ANI

HRVATSKA DEMOKRATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA - HDRS

ANTE LEDI?, dipl.ing. - Nositelj liste

20. HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD - HIP

HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - HRVATSKI BLOK

prof.dr.sc. MIROSLAV TU?MAN - Nositelj liste

21. HRVATSKI NEZAVISNI DEMOKRATI - HND

ZLATKO CANJUGA - Nositelj liste

22. HRVATSKI PRAVAŠI - HP

MARIJAN GOLUBI? - Nositelj liste

23. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR

IVICA FILIPOVI? - Nositelj liste

24. NEOVISNA LISTA

BORIS MIKŠI? - Nositelj liste

25. NEOVISNA LISTA

DAMIR PAVLEK, ing.gra?. - Nositelj liste

26. NEOVISNA LISTA

mr.sc. ?ULA RUŠINOVI?-SUNARA - Nositelj liste

27. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI SVJESNIH GRA?ANA - POL

ISTARSKA NEZAVISNA STRANKA

RIKARD MORITZ - Nositelj liste

28. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

IVICA RA?AN - Nositelj liste

29. SOCIJALISTI?KA RADNI?KA PARTIJA HRVATSKE - SRP

dr.sc. STIPE ŠUVAR - Nositelj liste

30. SOCIJALNO-DEMOKRATSKA UNIJA HRVATSKE - SDU

RUDOLF MAŽURAN, dipl.oec. - Nositelj liste

31. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB

ŽELJKO GALEKOVI? - Nositelj liste

32. ZELENA STRANKA - ZS

STRANKA NOVE ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET ZELENIH

PRIMORSKO GORANSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - PGSU

ZELENI-STRANKA NOVOG DOBA - ZELENI-SND

BRANIMIR DEŠKOVI? - Nositelj liste

33. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR

IVAN DRAKSLER - Nositelj liste

P r e d s j e d n i k

Ivica Crni?, dipl. iur.

(Hina/OTS) pp/oš ln