Novosti

Naslov:

Prilog: Boris Mikši? za Radio Sljeme

Izvor:

Radio Sljeme

Datum:

06/07/2004

Radio Sljeme, 06.07. 2004., 17:10
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1:00 min

Novinarka (Sanja Gudek): Boris Mikši? darovao je 18.000 $ Fakultetu strojarstva i brodogradnje za opremanje laboratorija za zaštitu materijala.

Novinarka (Ana Krojs): Darovana su sredstva namijenjena za procese izobrazbe održavanje fakultetske nastave seminare znanstvene i istraživa?ke projekte te suradnju sa industrijom. To bi trebalo pridonijeti unapre?enju rada fakulteta te znanstvenom razvoju usavršavanju mladih stru?njaka, kako bi se pove?alo konkurentnost Hrvatske i razvili ljudski potencijali, koji ?e se nositi sa izazovima globalnog tržišta Vlasnik korporacije "Cortec" Boris Mikši? diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje prije 30 godina, nakon ?ega je otišao u SAD. Ovom darovnicom želi zapo?eti intenzivniju suradnju sa fakultetom, koja ?e se nastaviti dvotjednim stru?nim usavršavanjem mladih znanstvenika iz laboratorija za zaštitu materijala u istraživa?kim razvojnim laboratorijima tvrtke "Cortec". Cilj usavršavanja je njihovo upoznavanje sa razvojem i primjenom tehnologije u zaštiti materijala i suzbijanja korozije. Kako je naglasio gospodin Mikši? ?ek na 18.000 $ tek je prvi od onih koji slijede, jer je njegova namjera da nov?ani iznos postane godišnja darovnica.