Novosti

Naslov:

Dnevne novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

21/11/2004

HR 1, 20.11.2004., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 4:00 min


Novinarka (Rosanda Kokanovi?): U stalnom o?ekivanju stranih ulaganja i pove?anja izvoza Vlada donosi porezne promjene i opet osniva ulaga?ku agenciju tvrde?i da ?e tako privu?i ulaga?e. Nasuprot tome dosadašnja iskustva i motivi nekih ulaga?a u našu zemlju pokazuju da su brzina povrata uloženog novca, blizina tržišta i stru?nost radnika najvažniji motivi za ulaganje.

Novinar (Ivica Krišto): Dosadašnja ve?a strana ulaganja u nas bila su postoje?a profitabilna poduze?a sa ve? poznatim proizvodima radi osvajanja udjela na doma?em tržištu, a najve?e od njih zna?ilo je prelazak državnog u privatni ili mnogo gori monopol. Pri tom uglavnom se smanjivao broj zaposlenih, jer se rijetko ulagalo u novu proizvodnju posebice izvoznu, a kada je vlas napokon po?ela govoriti da nam upravo to treba onda je sporu administraciju skupu radnu snagu i poreze proglasila glavnim preprekama. Me?utim ulaga?i u profitna poduze?a ili trgova?ke centre koji su uložili prili?an novac, nikad se nisu požalili na administraciju ni na cijenu radne snage ni na poreze. Dapa?e veliki trgovci sve su takve papire za atraktivne lokacije rješavali vrlo brzo, a troškove za redovnu prekovremenu i nedjeljno rintanje radnika nikada nisu spomenuli kao problem. Zadnjih godina osnivale su se agencije za pomo? stranim ulaga?ima i gasile jer nisu opravdale postojanje. Ipak opet se najavljuje osnutak nove, pa je premijer Ivo Sanader na me?unarodnom politi?kom poduzetni?kom skupu u Zagrebu, rekao je da je taj posao u završnoj fazi.

Ivo Sanader (predsjednik Vlade RH): Invest Croatia bi trebala biti onaj servis Vlade Republike Hrvatske koji bi potencijalnim stranim ulaga?ima došao kucati na vrata, a ne bi ?ekao da vi do?ete kucati na vrata i tražiti koje su to mogu?nosti ovdje.

Novinar (Ivica Krišto): Ako nekome tko traži lokaciju za novu proizvodnju na vrata pokuca ?ovjek iz vladine agencije što mu može ponuditi. Ukidanje poreza na dividendu, ne pla?anja poreza na dobit u prvih par godina rada i brže rješavanja papirologije na jednom mjestu koje tek treba zaživjeti. Za investiciju za novu izvoznu proizvodnju to nije dovoljno da bi se investitor odlu?io za Hrvatsku, jer suo?iti ?e se sa problemom koji imaju ostali izvoznici posebice ako ?e i sirovine nabavljati ovdje, što je vrlo poželjno, a to je da ?e na izvoznim tržištima proizvode napla?ivati po realnom, a ovdje troškove proizvodnje imati po nerealnom te?aju. Ako je uz to izra?unao da ?e profitirati onog tko ulaže zanimati ?e osposobljenost radne snage za konkretnu proizvodnju i pravna zaštita, a vodi?e ra?una i lokaciji s obzirom na prometne veze i udaljenost prodajnih tržišta. Da je to najvažnije proizvodno izvoznim ulaga?ima potvr?uju i rije?i ameri?kog poduzetnika hrvatskog porijekla Borisa Mikši?a, ?ija ?e tvrtka na prolje?e po?eti gradnju tvornice za proizvodnju ambalažu od bio plastike u Belom Manastiru.

Boris Mikši? (poduzetnik): Mi smo dosta gledali sada na te lokacije jer znam to?no konkretno koliko ovaj projekt ?e donesti profita i mislim da sa dobrim menadžmentom da ?e ovo biti odli?na lokacija za nas i nama su tu važnije sirovine i približavanje našem tržištu, recimo imamo dosta kupaca baš u tom dijelu Ma?arska, Rumunjska, Centralna Europa.

Novinar (Ivica Krišto): Kako taj ulaga? gleda na troškove radne snage.

Boris Mikši? (poduzetnik): Mislim što se ti?e samih primanja zaposleni ovdje to je dosta atraktivno za nas što se ti?e radne snage, cijene koštanja radne snage.

Novinar (Ivica Krišto): Ina?e u pla?ama radnika birokraciji, porezima ulaga?i naravno vode ra?una ali parcijalni potezi na tim podru?jima i to uz uvjet da su ispravni ne mogu bitnije promijeniti uvjete poslovanja velikim stranim i doma?im izvoznim investitorima ako ekonomska politika države nije proizvodna i izvozna, a bit te politike godinama je druk?ija i nitko se ne usu?uje ili ju ne zna promijeniti.