Novosti

Naslov:

Otvoreno

Izvor:

HRT

Datum:

14/12/2004

HRT 1, 13.12.2004., 23:05 h
Emisija: Otvoreno
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 2 minute i 43 sekunde


Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Da, ali, evo, slušaju?i kolegu Bagu, postavlja se jedno pitanje koje sam mislila na kraju postaviti. Ali, recimo, pitanje: zašto predsjedni?ki kandidati nemaju, ove, zdravstvene kartone? Jesu li psihofizi?ki oni osposobljeni za taj posao? Recimo, gospodin Boris Mikši? je htio napraviti jedan promidžbeni štos i oti?i u zagreba?ku "?isto?u", jednu no? prati zagreba?ke ulice sa radnicima "?isto?e". Direktor "?isto?e" ga je uredno odbio, naime, kaže da nema onu potvrdu, zdravstveni karton i da nije onu, kako se to kaže, potvrdu o zaštiti na radu nije donio. Zašto nemaju? Svi moramo potvrdu o zdravlju imati kada tražimo posao, evo, gospodine Šiber. Svi moramo imati neku potvrdu da smo zdravi, da smo sposobni za rad, ali predsjedni?ki kandidati još to ne trebaju imati.

Ivan Šiber (sociolog, Fakultet politi?kih znanosti): Drugim rije?ima, neki od ovih kandidata, po vašem mišljenju promašili su adresu. Trebali su oti?i u jedan zapadni dio Zagreba, gdje se ti slu?ajevi rješavaju.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): To ste vi rekli.

Ivan Šiber (sociolog, Fakultet politi?kih znanosti): Ja osobno mislim da je direktor "?isto?e" pogriješio. On, bez obzira na stroge pravne norme, jer mi smo, za boga, pravna država u svemu, ali u tome baš ne treba pretjerivati, on je gospodinu Mikši?u to trebao u?initi. Gospodin Mikši? je pokušao primijeniti samo jedan model jedne izborne kampanje. Svojevremeno, u Sjedinjenim ameri?kim državama jedan je kandidat svaki dan radio jedan drugi posao...

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Ali gospodin Mikši? je, oprostite, u sutrašnjem "Vjesniku" napisao jedno pismo ?itatelja, gdje objašnjava da direktor "?isto?e" zapravo navija za drugog predsjedni?kog kandidata, pa je, vjerojatno, u tome bio problem.

Ivan Šiber (sociolog, Fakultet politi?kih znanosti): Pa, gledajte, u svakom slu?aju, ono što kandidati pokušavaju, pokušavaju u?i u središte pozornosti u ovo predizborno vrijeme, odnosno u vrijeme koje prethodi kampanji, u samoj kampanji stvaranje takozvanog publiciteta, to je, drugim rije?ima, jedna nepla?ena kampanja koja omogu?ava prepoznatljivost njihovog imena. To je pogotovo važno za one kandidate koji su, uvjetno re?eno, relativno nepoznati ili marginalni. Što se ti?e samog onog osnovnog pitanja, kako to da u mnogim stvarima koje su kudikamo manje relevantne u svakoj državi, pa tako i u Hrvatskoj, ljudi trebaju imati zdravstveni karton sa psihofizi?kim pretpostavkama, dok u samoj politici ne trebaju. Postoji druga logika izbora: u demokraciji gra?ani svoj glas daju onome koga ho?e, pa ako ho?e dati svoj glas nekome tko misli da je inkarnacija Franje Josipa, onda to više govori o bira?kom tijelu nego li o samom tom kandidatu. Drugim rije?ima, rezultati izbora ?e pokazati zdravlje hrvatskog bira?kog tijela.