Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Radio 101

Datum:

28/12/2004

Radio 101, 27.12.2004., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 03:59 min

Novinar (Sanja Pleša): Dok Mesi? predlaže produljenje roka za reviziju pretvorbe, na okruglom stolu hrvatske udruge sindikata zaklju?eno je da bi se osnivanjem državne agencije za ovjeru vlasništva i donošenjem novog zakona o ovjeri vlasništvo u trgova?kim društvima kona?no postupak revizije i barem djelomi?no se omogu?ilo obešte?enje nezakonito ošte?enih gra?ana kojima su dionice otu?ene kaznenim djelom. U raspravi su na poziv HUS-a sudjelovali predsjedni?ki kandidati Slaven Letica i Doris Košta, te predstavnici Borisa Mikši?a i Ivi?a Pašali?a. Svoj nedolazak boleš?u opravdao je Anto Kova?evi?, dok od ostalih ni traga ni glasa. ,

Novinar (Alen Matoševi?): Prema rije?ima voditelja zagreba?kog ogranka HUS-a, Marija Ivekovi?a, ovo je ruski model rješavanja problema oko privatizacije i treba ga doraditi, no mogli bismo opak otkriti tko je odgovoran za nestanak 15 milijuna kuna iz hrvatskog gospodarstva i gubitak 300 000 radnih mjesta. Dodajmo da je brigu oko prijedloga ovog zakona u Saboru preuzeo HSP.

Novinar (Sanja Pleša): Kandidat kojeg podržavaju, Slaven Letica, re?e da egzistencijalni problemi, izgleda, ne zanimaju Jadranku Kosor i Stipu Mesi?a, naglasivši da dok pretvorba ne bude riješena, društvo ne?e mo?i normalno funkcionirati.

Slaven Letica, predsjedni?ki kandidat: I ovi su izbori zadnji, zapravo, zadnja mogu?nost da se sprije?i praksa da na ?elu države bude ?ovjek koji je zarobljenik organiziranog kriminala.

Novinar (Alen Matoševi?): Sli?nog je mišljenja i Doris Košta, koja tvrdi da ?e ve?ina kaznenih djela z '92. i '93. ipak ostati nekažnjena zbog zastara i obustava postupka.

Doris Košta, predsjedni?ka kandidatkinja: To zna?i da je Vlada prilago?avala to?no uredbe koje nisu prošle to?no uredbe koje su, koje nisu prošle onu zakonsku proceduru donošenja kao što je propisivao zakon, ali ih je prilago?avao postoje?oj situaciji, odnosno, ja bih rekla, potrebama pojedinaca politi?kih mo?nika.

Novinar (Sanja Pleša): Prijedlog su podržali i predstavnici i Pašali?a i Mikši?a, a Ivi?ev je ?ovjek napomenuo kako ?e biti jako teško ostvariti transparentnost privatizacijskih malverzacija.

Novinar (Alen Matoševi?): HDZ-ova predsjedni?ka kandidatkinja, Jadranka Kosor, i dalje ostaje pri stavu da se ne?e su?elit sa Mesi?em u prvom krugu izbora ako se on ne ispri?a. Tako bi bez su?eljavanja osim RTL-a, Nova TV-e i Obiteljskog radija, mogao ostati i Radio 101.

Novinar (Sanja Pleša): HSLS-ova kandidatkinja ?ur?a Adleši? posjetila je Vukovar i ocijenila kako gospodarska obnova Vukovara treba biti prioritet Vlade. Prema njezinim rije?ima, za oporavak vukovarskog gospodarstva treba u?initi puno više od kozmeti?kih zahvat, dok bi Borovo trebalo postati poduze?e od državnih interesa. Komentiraju?i dosadašnju kampanju, u kojoj se, kaže, troše abnormalne velike svote novaca, izjavila je da je kampanja od po?etka bila prljava i daje ona tako?er bila suo?ena sa raznim podmetanjima. Pošto ništa nisam ni ukrala ni pronevjerila, onda su mi kao lošu stvar našli - ?arape, kaže ?ur?a.

Novinar (Alen Matoševi?):A Državno izborno povjerenstvo istodobno je priop?ilo da je primilo prijevremeno izvješ?e o visini i izvorima sredstava za troškove predsjedni?ke kampanje od svih predsjedni?kih kandidate. Tako su sa današnjim danom svi predali a izvješ?a, od ?ega ih je devet stiglo u zakonskom roku, a ?etiri naknadno. Budu?i da za kašnjenje sa predajom nije predvi?ena kazna, sva ?e se izvješ?a objaviti u okviru cjelovitog izvješ?a o visini i izvorima sredstava, koje je pojedini kandidat koristio za financiranje kampanje.

Novinar (Sanja Pleša): Povjerenstvo je priop?ilo i da je suglasnost za održavanje izbora u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske dalo 50 država, na ?ijem je podru?ju odre?eno ukupno 155 bira?kih mjesta. Izborno povjerenstvo napominje da bira?ko pravo u inozemstvu mogu ostvariti hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj, koji se na dan izbora zateknu izvan Hrvatske i bira?i koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, ali borave u inozemstvu.