Novosti

Naslov:

Kronika dana

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

28/12/2004

HR 1, 27.12.2004., 22:00
Emisija: Kronika dana
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1:30 min

Novinar: (Zlatko Ken?eli?): Hrvatska udruga sindikata organizirala je u Zagrebu okrugli stol na kojem su se predsjedni?ki sindikati o?itovali o prijedlogu zakona o ovjeri vlasništva u trgova?kim društvima.

Novinarka (Snježana Miljak): Rije? je o zakonu ?ija se najvažnija odredba odnosi na to da se imovina koja je nezakonita ste?ena imovina ne može ozakoniti u vlasni?kim knjigama, a niti prodavati isti?e ?elnik HUS-a Zdenko Mu?njak.

Zdenko Mu?njak (predsjednik HUS-a): Ako se ve? nije sankcionirao kriminal koji je u?injen da se barem onemogu?i daljnje korištenje tom imovinom koja je ste?ena na nezakoniti na?in.

Novinarka (Snježana Miljak): Cilj je da se tamo gdje se ne može dokazati porijeklo i na?in stjecanja imovina vrati državi kaže Mu?njak. Prema nalazu državne revizije isti?e to bi se odnosilo na 30% ukupne privatiziranih poduze?a za koje ima naznaka da je vlasništvo ste?eno na kriminalni na?in. Zbog takve privatizacije kojoj je bio cilj da se stekne imovina, a ne nastavi gospodarska aktivnost posljedica je gubitak 300.000 radnih mjesta dodao je Mu?njak.Pozivu sindikata odazvali su se i potporu prijedlogu zakona na okruglom stolu uz odre?ene napomene dali su predsjedni?ki kandidati Doris Košta, Slaven Letica, predstavnici stožera Ivi?a Pašali?a i Borisa Mikši?a, a pismenim putem Anto Kova?evi?. Zakon bi u saborsku proceduru trebao proslijediti HSP.