Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

03/01/2005

Nova TV, 31.12.2004., 19:00 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 3 minute i 25 sekundi


Novinar (Petar Vlahov): Što je kampanja rekla o kandidatima? Ho?emo li, prema rezultatima istraživanja, imati i drugi krug? Kakvog predsjednika žele Hrvati? Razgovaramo sa doktorom An?elkom Milardovi?em. Dobra ve?er i dobro došli.

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Dobra ve?er i hvala.

Novinar (Petar Vlahov): Dobro. Za po?etak, što je kampanja rekla o kandidatima?

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Ova kampanja je rekla o kandidatima tako nešto kao što je neinventivnost i nekreativnost, dakle, to je jedno od obilježja ove kampanje da kandidati, u biti, nisu ništa novog rekli.

Novinar (Petar Vlahov): Staromodna kampanja.

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Dakle, jedan tip staromodne kampanje je posrijedi, zbog toga što su bile takve teme koje nisu bile sukladne sa potrebama ovog društva.

Novinar (Petar Vlahov): Ali, pojavile su se i neke druge, zanimljive teme, izvan politike?

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Pojavile su se neke teme, recimo, izvan politike, kao što su ekološke teme, primjerice, sa ovom temom kao što je "Družba Adria". To je znak da se hrvatsko društvo po?inje interesirati za kvalitetu života. Otvorene su i mnoge druge teme, kao što su pitanje poba?aja, legalizacije homoseksualnih brakova, i tako dalje.

Novinar (Petar Vlahov): Ho?e li ova dosadna kampanja, kao što ste rekli, mobilizirati bira?e da ipak drugog sije?nja iza?u na izbore?

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Teško da ovaj tip kampanje, koja je, ono što se kaže, dosadna, ne može zainteresirati bira?e zbog toga što je pala i u nezgodno vrijeme, u vrijeme blagdana, u vrijeme kada ve?ina ljudi ne radi i ide na odmor, a s druge strane je kod nas, kao sastavnica politi?ke kulture, poznati podatak da izme?u petnaest i dvadeset posto ljudi apstinira, dakle, apstinira, dakle, u tom smislu onda možemo govoriti da je politika ba?ena u drugi plan, da su ljudi okupirani oko nekih drugih interesa.

Novinar (Petar Vlahov): Dobro. Možemo o?ekivati, dakle, dvadeset posto apstinenata. Ali, dobro, možda su završnicu kampanje obilježila nekakva javna prepucavanja, možemo re?i, gotovo vrije?anja. Je li to koristilo ili štetilo kandidatima?

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Ja mislim da je više štetilo, jer politi?ka kampanja bi trebala biti dio politi?ke kulture, prema tome, ja mislim da ?e bira?i znati ocijeniti tijek kampanje, dakle, kaznit ?e one koji su udarali nisko, ispod pojasa, koji su vrije?ali, a vjerojatno ?e nagraditi one druge.

Novinar (Petar Vlahov): Što je, po vama, najzanimljiviji detalj kampanje?

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Recimo, najzanimljiviji detalj kampanje, teško bi ga mogao ?ovjek izdvojiti. Ali, ako bi se moglo nešto izdvojiti, to je, naravno, broj kandidata.

Novinar (Petar Vlahov): Dobro, možemo li o?ekivati neki preokret? Evo, ?itamo razli?ite analize o tome tko vodi, tu se uvijek dva imena spominju. Možemo li o?ekivati preokret?

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Pa, može se dogoditi preokret, jer polje politike je, koliko ga god mi racionlizirali, nepredvidivo, polje iracionalnoga. Prema tome, možemo se samo podsjetiti na izbore 2000. godine, i sjetiti se da sadašnji predsjednik republike nije imao nikakve šanse, premda su mediji navijali za jednog drugog kandidata.

Novinar (petar Vlahov): Dobro. Treba li o?ekivati drugi krug?

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): S obzirom da se u izbornu kampanju umiješao gospodin Mikši?, kao tre?i kandidat, možda se može o?ekivati tako nešto. Me?utim, vidjet ?emo kona?no što ?e bira?i presuditi, diosta je sad u ovom trenutku nezahvalno raditi nekakve prognoze izbornog tijeka.

Novinar (Petar Vlahov): Kakvog predsjednika Hrvati žele? Lijepog, pametnog, poštenog, skromnog?

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Po ovome kako se odvija kampanja, više priželjkuju ili preferiraju, barem jedan dio populacije, ?ovjeka koji je sklon više šalama, i koji ima skromne mogu?nosti. S obzirom i na ustavni položaj predsjednika republike, i na ograni?enja koja ima na ovoj lokalnoj razini, možemo govoriti u smislu da ne može sam odlu?ivati o svemu, jer se odlu?uje na više razina, možemo govoriti da koji god predsjednik bio, on ima, ono što se kaže, ograni?ene mogu?nosti. Prema tomu, što god bira?i preferiraju, to što oni preferiraju ne?e mo?i biti realizirano.

Novinar (Petar Vlahov): To što je u izbornoj kampanji bilo više obe?anja nego li što ?e se mo?i ostvariti.

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Tako je. Dakle, bilo je više obe?anja nego li što ?e se mo?i ostvariti. Stvoren je jedan veliki raskorak izme?u ustavnih mogu?nosti i odre?enja, izbornih obe?anja i mogu?nosti realizacije tih obe?anja.

Novinar (Petar Vlahov): Zna?i da nitko nije istinu govorio, ispada, od svih kandidata?

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Kako se kampanja odvijala, ne možemo re?i da nije nitko govorio istinu, nego, zapravo, svi su se služili jednom tehnikom populisti?ke mobilizacije, dakle, svi su se pozivali na narod, svi su se pozivali na tako nešto kao što je dobro naroda, i tako dalje. Me?utim, ta retorika, politi?ka...

Novinar (Petar Vlahov): Malo je istrošena i u Hrvatskoj.

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Je, malo je istrošena i zato je ova kampanja dosadna. Ona je u nekim segmentima nalik, recimo, nekim kampanjama tamo iz devedesetih godina. Kada bi ?ovjek razmišljao o tome koji su to politi?ari, što oni, zapravo, mogu doprinjeti, onda bismo mogli re?i da je ova kompletna garnitura, na neki na?in, ?ast izuzecima, ve? isrošena, i u tom smislu, budu?i da je potrošena ne može dati ništa novog, i valja u budu?nosti o?ekivati smjenu generacija. Koja smjena generacija podrazumjeva dolazak nove garniture, koja ?e biti kompatibilna sa izazovima suvremenoga svijeta, sa procesima globalizacije.

Novinar (Petar Vlahov): Još na kraju samo kratko, kada treba iza?i na birališta, kada ?e biti najmanja gužva?

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Kada ?e biti najmanja gužva? S obzirom na ovo Novogodišnje raspoloženje, tko zna dokle ?e ljudi Ostati spavati. Bit ?e gusto, u svakom slu?aju, ja kao analiti?ar i politolog, pozivam bira?e da u što ve?em broju iza?u na izbore i da glasuju po vlastitoj savjesti.

Novinar (Petar Vlahov): Gospodine Milardovi?u, ja vam se zahvaljujem na ostovanju u emisiji, vi ste ovdje ve? kao doma?in.

Dr. An?elko Milardovi? (politolog): Hvala lijepo.